Krnovská

ZŠ Mařádkova, Opava

Školní jídelna

Informace školní jídelny

ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ OPAVA, příspěvková organizace,

Otická 23, 746 01 Opava, IČO: 70999627 DIČ: CZ70999627

Organizační útvar: Mařádkova 15

 

Informace pro strávníky ZŠ

Platnost od 1. 9. 2021


Všeobecné informace

Zařízení školního stravování (ZŠS) zajišťuje:

 • stravování žáků v souladu se školským zákonem (Zákon 561/2004 Sb.) a vyhláškou o školním stravování (Vyhl. 107/05 Sb.),
 • závodní stravování vlastním zaměstnancům organizace (Vyhl. 84/05 Sb.),
 • stravování cizích strávníků
 • dietní stravování (viz. www.skolnijidelny.cz)
 • svačiny (jen pro žáky ZŠ Mařádkova 15)

Pokrmy nejsou vhodné pro osoby, které trpí některou z potravinových alergií (mléko, vejce, obilniny, ořechy atp.). Jídelní lístky jsou doplněny informacemi o výskytu alergenů v pokrmech!

Provoz v ZŠS

Provozní doba v průběhu školního roku je od 6.45 do 15.00 hod.

Pokladní hodiny: úterý a čtvrtek 7.00 – 12.00 12.30 – 14.00

Provoz ZŠS v době prázdnin bude strávníkům oznámen před prázdninami písemně na vývěskách v prostorách jídelny,

ZŠS Mařádkova 15, Opava a www.stránkách . Veškeré připomínky týkající se provozu ZŠS přijímá vedoucí organizačního útvaru ZŠS Mařádkova 15, tel: 702 195 260.

Jídelníček je vyvěšen v jídelně, rovněž je k dispozici na internetové adrese www.skolnijidelny.cz. Na této adrese můžete přihlásit, odhlásit nebo provést výběr ze dvou jídel.

Kontaktní osoby: Jana Bierhausová vedoucí ZŠS

Monika Černínová účetní ZŠS – odhlášky obědů: 602 438 512


Přihlašování stravy

Dítě přihlašuje ke stravování rodič nebo jeho zákonný zástupce. Přihlášení je nutné provést na každý nový školní rok nebo v průběhu školního roku na základě podepsané přihlášky ke stravování, kterou obdržíte v kanceláři vedoucí organizačního útvaru ZŠS nebo si ji můžete vytisknout na www.skolnijidelny.cz. Informační letáček obdržíte při odevzdání přihlášky ke stravování na jídelně. Přihlášku lze provést nejpozději do 13.00 hod. na následující den.

Strávníci obdrží při přihlášení stravovací čip, za který zaplatí jistinu 101,- Kč. Tento je platný po celou dobu stravování.

Při ztrátě čipu a zakoupení dalších čipů se tyto již za jistinu nepovažují a při ukončení stravování se vrací jistina pouze

za jeden čip. Jistina za čip je vratná do jednoho měsíce po ukončení stravování. Po uplynutí této doby je jistina nevratná. Záruční doba za nepoškozený čip je 2 roky.

Platby a vyúčtování stravy

Stravné musí být uhrazeno předem (inkasem, bankovním převodem) nejpozději do každého 30. dne v měsíci na následující měsíc.

V případě neplacení stravného, v souladu s výše uvedenými podmínkami, bude strávník ze stravování vyřazen. Žádáme rodiče, aby využili platby inkasním způsobem nebo trvalým příkazem a předešli tak pozdní platbě a odhlášení jejich dítěte ze stravování.

Způsoby plateb:

1. Inkaso z účtu: stravné inkasujeme 15. den v měsíci na daný měsíc, např. 15. 10. na říjen. Je nutno

dát ve své bance souhlas s inkasem ve prospěch účtu 1035013359/5500.

Vyúčtování: Přeplatky se měsíčně zohledňují v inkasované částce dalšího měsíce. Přeplatek

 1. června se vrací na účet plátce v červenci a viz oddíl „Ukončení stravování“.
 1. Trvalý příkaz: na účet 1035013359/5500. Variabilní symbol strávníka bude sdělen v kanceláři ZŠS.

Výše zálohy činí: jen obědy 600,- Kč měsíčně. Do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte.

Vyúčtování: 2 x ročně (v prosinci a v červenci), na požádání plátce a viz oddíl „Ukončení

stravování“.

3. Faktura: Vystavuje se pouze organizacím.

Ceník stravného

Dle vyhl. 107/05 Sb. jsou strávníci zařazování do věkových skupin po dobu celého školního roku, ve kterém dosáhli níže uvedeného věku (tj. od 1. 9. – 31. 8.).

stravné pro daný v době od druhého v době od druhého

školní rok: dne nemoci na ZŠS: dne nemoci na výdejně:

6 – 10 let 24,- Kč 61,- Kč 62,- Kč

11 – 14 let 25,- Kč 62,- Kč 63,- Kč

15 a více let 26,- Kč 63,- Kč 64,- Kč

Objednávka stravy:

Jídlo se objednává nejpozději jeden pracovní den předem do 13.00 hodin.

Odhlašování stravy:

Odhlašování obědů se provádí nejpozději jeden pracovní den předem do 13. 00 hodin.

První den nemoci má strávník nárok si vyzvednout stravu za sníženou cenu do jídlonosiče.

Všechny prázdniny a ředitelská volna jsou odhlašovány automaticky a hromadně.

Odhlašování obědů lze provést:

a/ internetem

b/ e-mailem: maradkova.ucetni@skolnijidelny.cz

c/ telefonicky na tel. č. 602 438 512

d/ přes objednávkový box v jídelně

Za odhlášené obědy nelze považovat obědy nezaplacené. Za neodebranou a neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje.

Stravování v době prázdnin a po dobu nemoci

Školská zařízení zabezpečují hmotnou péči (stravu) o žáky pouze po dobu jejich pobytu ve škole (Zákon 561/2004 Sb., § 122). V době prázdnin a po dobu nemoci (kromě prvního dne nepřítomnosti - Vyhl. 107/2005, § 4, odst. 9) nelze odebírat obědy za běžnou cenu, ale za cenu obchodní.

V těchto případech je strava vydávána do jídlonosičů na základě předloženého dokladu o zaplacení.


Výdej obědů

Obědy se vydávají po předložení platných stravovacích čipů.

Výdej obědů na ZŠS Mařádkova: 11.30 – 14.00 strávníci ZŠ

11.15 – 11.30 cizí strávníci

Výdej do jídlonosičů – ZŠ Mařádkova

Výdej do jídlonosičů pro nemocné dítě se provádí od 11.15 – do 14.00

Výdej do jídlonosičů pro cizí strávníky se provádí od 11.00 - do 11.30

Znečistěné jídlonosiče nebudou k výdeji stravy přijaty.

Strava musí být spotřebována do 4 hodin od dohotovení, tj. nejpozději do 14.00 hodin.

Ukončení stravování

Ukončení stravování musí strávník nebo plátce provést osobně. Po předložení občanského průkazu bude provedeno finanční vyrovnání za stravu a za vrácený čip.

Další pravidla pro strávníky:

 • - žáci se musí stravovat v jídelně
 • - v jídelně se nemají právo zdržovat osoby, které se nestravují
 • - strávníci ponechají tašky a svrchní oblečení v šatně
 • - strávníci jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně v souladu s hygienickými zásadami a
 • dodržovat společenská
 • pravidla při stolování
 • z jídelny je zakázáno vynášet inventář, tj. talíře, příbory, sklenice apod.
 • - z jídelny smí strávník vynášet pouze ovoce, jogurt v kelímku, ovocné tyčinky
 • - při neúmyslném rozbití nádobí nebo rozlití jídla informuje strávník pracovníka dozoru, který
 • zajistí úklid
 • - při způsobení úmyslné škody na majetku bude po strávníkovi vyžadována náhrada
 • - úrazy strávníků ve školní jídelně se hlásí vykonávajícímu dozoru nebo přímo vedoucí o
 • organizačního útvaru ZŠS.

V Opavě dne 1. 9. 2021
Jana Bierhausová, ved. org. útvaru ZŠS Mařádkova

Na tomto obsahu se pracuje.

Fotogalerie