Krnovská

ZŠ Mařádkova, Opava

Informace pro 9. třídy

Jak na přijímačky

Informace pro vycházející žáky a rodiče vycházejících žáků

INFORMACE O STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

www.infoabsolvent.cz
Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech.

Na www.infoabsolvent.cz najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání.


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V ROCE 2023

 • Uchazeč může pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky. Přijímací zkoušku může uchazeč vykonat ve 2 termínech, přičemž se započítává lepší výsledek.
 • Na každé přihlášce uvede uchazeč 2 školy (příp. 2 obory vzdělávání), na něž se hlásí.
 • Přihlášku k přijímacímu řízení je nutné doručit přímo řediteli střední školy, na kterou se uchazeč hlásí.
 • Ředitel každé střední školy musí vyhlásit dva termíny přijímacího řízení.
 • Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí.
 • Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a na internetových stránkách školy. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
 • Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení je možné podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.
 • Každý žák obdrží na základní škole jeden zápisový lístek (jedná se o úřední doklad s evidenčním číslem, v případě ztráty, znehodnocení je nutné vyžádat si nový na krajském úřadě). Pro potvrzení zájmu o studium na střední škole je nutné tento zápisový lístek odevzdat řediteli střední školy do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
 • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou (zápisový lístek až na výjimku nelze vzít zpět); to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
 • Žáci hlásící se do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou budou vykonávat jednotné testy z českého jazyka a z matematiky, které připravila společnost CERMAT.

Vyplnění přihlášky

Přihláška se skládá ze čtyř částí, potažmo pěti, pokud je nutné doložit určité dokumenty jako přílohu.

 • 1) Osobní údaje o uchazeči a jeho zákonném zástupci

Uchazeč vyplní jméno a příjmení, státní občanství, datum a místo narození. Pokud se hlásí na školu s jednotnou přijímací zkouškou (více níže) povinně vyplňuje také rodné číslo; výjimku mají pouze cizinci. U nezletilých uchazečů se na přihlášce vyplňuje také jméno, příjmení a datum narození zákonného zástupce. Dále je nutné uvést adresu trvalého pohybu a kontakt na žáka i jeho zákonného zástupce.

V případě, že se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, je nutné uvést, zda se k přihlášce dokládá doporučení školského poradenského zařízení.

 • 2) Výběr školy, oboru a termínu zkoušky

Žák zde uvádí, kam podává přihlášku. Vyplní název a adresu školy, kód a název oboru, případně zaměření. Pokud nevyplnil přihlášku přímo pro danou formu vzdělání (denní, kombinované, dálkové), uvede tak v této části formuláře.

Pole s označením „Termín školní přijímací zkoušky, případně „Termín talentové/přijímací zkoušky“, vyplňuje žák pouze v případě, že ředitel školy vyhlásil kromě jednotné přijímací zkoušky i školní přijímací zkoušku, například z cizího jazyka. Nesloží pro určení termínu jednotné zkoušky, ten je stanoven podle pořadí škol na přihlášce.

 • 3) Potvrzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

Pokud se žák hlásí na obor, pro který je stanoveno nějaké omezení nařízením vlády, musí na přihlášce doložit závěr o zdravotní způsobilosti od lékaře. Zde vyplní, pro který obor vzdělání se závěr vydává a zda je pro příslušný obor způsobilý, způsobilý s omezením, nebo nezpůsobilý. V případě potřeby lze k přihlášce doložit jako přílohu také lékařský posudek.

 • 4) Opis klasifikace a potvrzení dalších schopností žáka

Žák může výsledky z předchozího vzdělání doložit dvěma způsoby:

 1. Základní škola potvrdí uchazeči opis klasifikace na zadní straně přihlášky
 2. Uchazeč doloží jako přílohu přihlášky doklad nebo ověřenou kopii dokladu o vzdělání (vysvědčení nebo výpis z vysvědčení)

Uchazeč v přihlášce dokládá výsledky za poslední dva ročníky. Tedy: zájemci o 4leté studium dokládají výsledky z 8. a 9. třídy; uchazeči o 6leté gymnázium dokládají výsledky z 6. a 7. třídy a uchazeči o 8leté gymnázium ze 4. a 5. třídy. Pokud poslední ročník z výše uvedených žák ještě nedokončil, přikládá k přihlášce pouze vysvědčení z pololetí.

Pokud základní škola žákovi potvrzuje opis klasifikace, dává na přihlášku klasické hranaté razítko. Žák na druhé straně přihlášky následně vyplní IZO základní školy a uvede, kolik k přihlášce přikládá listů přílohy. Doporučuje se, aby žáci vyplňovali přihlášky elektronicky skrze formulář, budou tak čitelnější a přehlednější.

 

Přihlášky ke studiu na SŠ

Školní rok 2022/2023

Obory s talentovou zkouškou

Obory bez talentové zkoušky

Podání přihlášky řediteli školy nejpozději do:

30. listopadu 2022

1. března 2023

Zápisový lístek žák obdrží do:

30. listopadu 2022 na své škole

15. března 2023 na své škole

Zveřejnění termínu přijímaček, kritéria a předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

do 31. října 2022

do 31. ledna 2023

 

 


 

Kalendář akcí

« červenec 2024 »
PO ÚT ST ČT SO NE
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Na tomto obsahu se pracuje.

Fotogalerie